Illustration: Linnéa Teljas Puranen

ASHTANGA YOGA

Yoga har delvis sina rötter i ett indiskt filosofiskt system som har samlats och strukturerats i skriften Patanjali Yoga Sutras. Innehållet i denna skrift är universellt då det handlar om hur vi kan genomgå förändringar i våra liv, oberoende av vår bakgrund. Denna utgångspunkt resulterar i olika tolkningar av begreppet yoga då varje individs bakgrund och praktik är unik. “Yogaś citta vṛtti nirodhaḥ” (YS 1:2) är en ofta refererad aforism i Yoga Sutras och kan beskrivas som yogans mål - att stilla sinnet och förenas med den universella sanningen. I Yoga Sutras lyfts många aspekter av det mänskliga livet fram och olika vägar att nå yogans mål presenteras varav en är ashtanga yoga.

Från sanskrit kan ashtanga yoga översättas till åtta delars yoga. Asana är en av de åtta delarna och betyder kroppsrörelse. De utförs i sekvenser med en förutbestämd ordning. I ashtanga yoga praktiseras rörelserna koncentrerat, flödande och synkront med varje in- och utandning. För att intensifiera utövningen appliceras även en given blickfokuseringspunkt och buk- och rotlås engageras. När flödet infinner sig kan utövningen upplevas som en meditation i rörelse. Andningen blir vår vägledare till balans och är en annan av de åtta delarna av ashtanga yoga, pranayama. Vi blir mer lyhörda inför oss själva och vi lär oss att lyssna till vår andning, då medvetandegörs kvalitén av utövningen. Andningen är den röda tråden som binder samman rörelserna och skapar en upplevelse av helhet.

Med en regelbunden ashtanga yoga praktik blir kroppen och sinnet starkt och smidigt. Vi renar kroppen och sinnet för att se oss själva och vår omgivning klarare. Med tiden kan rörelserna upplevas stabila och bekväma. För att hitta dessa kvalitéer i utövningen behöver vi acceptera vår utgångspunkt och oss själva som vi är, i varje stund på yogamattan. Rörelserna i sig är inte målet. De kan betraktas som redskap för att nå en djupare inre medvetenhet. Att utöva ashtanga yoga är en inre resa som manifesteras i våra rörelser och andningen. Det kan vara ett inre sökande efter mening och livsglädje.

Utöver asana och pranayama ingår även yama och niyama som viktiga aspekter av ashtanga yogans åtta delar. Yama innehåller fem principer om hur vi interagerar med våra medmänniskor och vår omvärld. I stora drag innebär yama att utveckla ett kärleksfullt förhållningssätt. Niyama i sin tur innehåller fem principer om hur vi förhåller oss till oss själva. Utövandet av yama och niyama sträcker sig utanför yogamattan och kan appliceras i alla livssituationer. Läs gärna mer om yamas och niyamas i Patanjali yoga sutras. Genom att utöva ashtanga yogans fyra första delar kan vi ta del av frukten - de övriga fyra delarna.

Den traditionella undervisningsformen av ashtanga yoga kallas för mysorestyle. Namnet härrör från den sydindiska staden Mysore där K. Pattabhi Jois (1915-2009) undervisade ashtanga yoga. Patthabi Jois inrättade Ashtanga Yoga Research Institute i Mysore år 1948 där han undervisade fram till sin bortgång. Idag är R. Sharath Jois, barnbarn till Pattabhi Jois, huvudansvarig för institutet och förmedlar läran vidare tillsammans med Saraswathi Jois, dotter till Pattabhi Jois.

Undervisningsformen mysorestyle innebär att läraren handleder varje elev individuellt. Eleverna yogar tillsammans men gör rörelserna i egen takt och följer rytmen av sin egen andning. Då undervisningen anpassas efter varje enskild individ välkomnas alla till mysorestyle-klasser, såväl helt nybörjare som erfarna yogautövare. I takt med att yogautövningen utvecklas leder läraren eleven vidare till nästa utmaning.